Polityka prywatności

I. Cele Polityki Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kandydatów w związku z korzystaniem przez nich z usług 1dea Kośnik Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.


II. Definicje 1. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest Spółka 1dea Kośnik Spółka Komandytowa (zwana dalej również 1dea) z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 9/11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001015079, NIP: 5213703610, REGON: 362259855, zwana dalej w skrócie 1dea lub Administrator.

 2. Serwis – strona internetowa 1dea.

 3. Kandydat – osoba fizyczna:

  1. korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług rekrutacyjnych Administratora.

  2. potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z usług rekrutacyjnych Administratora.

  3. przeglądająca Serwis.
III. Postanowienia ogólne 1. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów w Serwisie odbywa się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

 2. Korzystając z usług 1dea, Kandydat wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz szczegółowe postanowienia w niej zawarte.

 3. Kandydat zobowiązany jest podawać dane osobowe zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kandydata nieprawidłowych lub niezgodnych z prawdą danych osobowych.


IV. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 1. W ramach korzystania z usług 1dea, w tym w szczególności w ramach procedury pozyskiwania danych Kandydata, przetwarzane są następujące dane osobowe Kandydatów:

  1. imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres kontaktowy, login Skype, PESEL, NIP, adresy IP, pliki cookies,

  2. dane o wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym Kandydata, w szczególności informacje miejscu i okresie pobierania nauki oraz zatrudnienia Kandydata, ukończonych kursach i szkoleniach, uprawnieniach zawodowych, certyfikatach i zainteresowaniach,

  3. nazwę i szczegółowe dane działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia,

  4. innych danych, o ile są one niezbędne dla realizacji usług rekrutacji przez 1dea, w szczególności wynikają z kryteriów naboru ustalonych przez potencjalnych pracodawców, a Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzania powyższych danych osobowych w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (np. przez zamieszczenie danych osobowych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych).
V. Odbiorcy danych osobowych 1. Dane osobowe Kandydata mogą być przekazywane lub udostępniane przez Administratora
  wyłącznie:

  1. podmiotom poszukującym osób na stanowiska pracy;

  2. podmiotom potencjalnie zainteresowanym zatrudnieniem osób odpowiadających wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu i oczekiwaniom Kandydata lub też;

  3. podmiotom współpracującym z 1dea w poszukiwaniu stanowisk pracy możliwie adekwatnych do wykształcenia, doświadczenia zawodowego i oczekiwań Kandydata;

  4. podmiotom współpracującym z 1dea w celu prowadzenia testów, ocen kognitywnych oraz behawioralnych. 2. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Kandydatów odbywa się z poszanowaniem praw Kandydatów oraz na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami określonymi w pkt 1 powyżej, a także z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne, marketingowo- reklamowe, doradcze, kadrowe, prawnicze, pocztowo-kurierskie.

 3. Dane osobowe Kandydata mogą być też przekazywane lub udostępniane innym podmiotom na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


VI. Cele przetwarzania danych osobowych 1. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są w celu realizacji przez 1dea usług rekrutacyjnych, w tym w szczególności w celu:

  1. przedstawiania profili Kandydatów podmiotom zainteresowanym lub potencjalnie mogącym wykazywać zainteresowanie zatrudnieniem danego Kandydata.

  2. tworzeniu testów, ocen, kognitywnych oraz behawioralnych danego Kandydata, za jego uprzednią zgodą, będących elementem świadczonej usługi rekrutacyjnej

  3. przedstawiania Kandydatom ofert podmiotów zainteresowanych zatrudnieniem osób wg kryteriów odpowiadających wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu i oczekiwaniom Kandydata.

  4. pozyskiwania danych o osobach zainteresowanych lub potencjalnie mogących być zainteresowanymi w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. 2. Ponadto, dane osobowe Kandydatów przetwarzane są w celach marketingowych, jeśli Kandydat w sposób jednoznaczny wyrazi zgodę bądź ta zgoda wynika z wyboru ustawień technicznych do korzystania z usług społeczności internetowej lub też z innego oświadczenia bądź zachowania, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Cele marketingowe obejmują przesyłanie informacji dotyczących:

  1. faktycznych i prawnych uwarunkowań rynku pracy;

  2. sporządzanie i przesyłanie informacji handlowej o usługach świadczonych przez Administratora. 3. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są również w celu realizacji testów, ocen kognitywnych oraz behawioralnych Kandydata za jego uprzednią zgodą.


VII. Podstawy przetwarzania danych osobowych 1. Podawanie danych osobowych przez Kandydatów jest dobrowolne.

 2. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu świadczenia usług rekrutacji (w szczególności poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotom o których mowa w pkt. V 1.) jest niezbędne do realizacji przez 1dea usług rekrutacji.

 3. Każdemu Kandydatowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda Użytkownika.

 4. Dane osobowe Kandydatów zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być przetwarzane przez 1dea także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez 1dea rekrutacji. W tym celu przetwarzanie danych osobowych będzie następowało w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

 5. Marketing usług Administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji handlowych o usługach 1dea, a także aktualnych informacji o faktycznych i prawnych uwarunkowaniach rynku pracy, realizowany jest w oparciu o odrębną zgodę Kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f Rozporządzenia RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.1422 ) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243).


VIII. Okres przechowywania danych osobowych 1. Dane osobowe Kandydatów będą przechowywane przez Administratora aż do momentu żądania ich usunięcia przez Kandydata, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu.


IX. Środki ochrony danych osobowych 1. Administrator chroni dane osobowe Kandydatów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Kandydatów oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.

 2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów. W szczególności Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i informatyczne oraz zabezpieczenia fizyczne.


X. Uprawnienia Kandydatów odnośnie do danych osobowych 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora może złożyć reklamację dotyczącą tego przetwarzania.

 2. Każda osoba ma prawo:

  1. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:


   • cele przetwarzania;

   • kategorii danych osobowych;

   • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

   • o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

   • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;  2. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

  3. wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach;

  4. żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;

   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;  5. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:


   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 3. Wszystkie powyższe żądania można zgłaszać Administratorowi pisząc na adres rodo@1dea.pl


XI. Polityka cookies 1. Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym Kandydata, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kandydata. Kandydaci mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kandydata Serwisu. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Serwisu.

 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 4. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację Kandydata w trakcie ponownego odwiedzenia strony, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.

 5. Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić Kandydatom działanie Serwisu, aby lepiej dopasować wygląd Serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób Kandydaci używają strony, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu.


XII. Zmiany Polityki Prywatności 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16 lutego 2023 roku.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;

  2. zmiany funkcjonalności Serwisu;

  3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;

  4. poprawy obsługi Kandydatów. 3. O zmianie Polityki Prywatności Kandydat zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Kandydata powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności (wraz z załączoną zmienioną Polityką Prywatności w formacie PDF).

 4. Zmieniona Polityka Prywatności jest wiążąca dla Kandydata, który nie zrezygnuje z korzystania z usług 1dea przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności.

 5. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.


XIII. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub e-mail, na poniższe dane:

  1dea Kośnik Spółka Komandytowa
  Flory 9 lok. 11
  00-586 Warszawa
  Kontaktowy adres e-mail: rodo@1dea.pl  1. Administrator może umieszczać w Serwisie odnośniki umożliwiające Kandydatom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące inne strony internetowe.